Công văn số 100/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công văn số 1706-1/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Công văn Về việc đính chính Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn số 1706/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1606-1/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết

Công văn số 1606/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc của ông Lê Sỹ Cường; Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Dương Văn Điệp.

Công văn số 0406/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm lần 01 năm 2021

Công văn số 0406-1/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Sơ yếu lý lịch các ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị , Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2022 -2027

Công văn số 2305/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công văn số 2704/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin: Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC Quý I năm 2022 so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022