DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN THỜI ĐIỂM 31.8.2023 - ÔNG PHẠM ĐỨC VĂN

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN THỜI ĐIỂM 31.8.2023 - ÔNG PHẠM ĐỨC VĂN

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thời điểm 16.8.2023 - Phạm Đức Văn

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thời điểm 15.8.2023 - Phạm Đức Văn

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thời điểm 15.8.2023 - Phạm Đức Văn

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Đức Văn XEM TẠI ĐÂY

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thời điểm 08.8.2023- Phạm Đức Văn

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Đức Văn

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thời điểm 28.7.2023 - Phạm Đức Văn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

Báo cáo tình tình quản trị Công ty cổ phần AAV Group 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình tình quản trị Công ty cổ phần AAV Group 6 tháng đầu năm 2023

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công văn về việc Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group ngày 18/7/2023

CBTT Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Công văn về việc Công bố thông tin: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

CBTT về việc hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Công ty cổ phần AAV Group đã Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Công ty cổ phần AAV Group đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading