Văn bảnNgày ban hànhTải về

Nghị quyết HĐQT Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 03 năm 2017; Điều chỉnh Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 04/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt...

16/11/2017

Tải về

Biên bản họp HĐQT Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 03 năm 2017; Điều chỉnh Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 04/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt...

16/11/2017

Tải về

Nghị quyết HĐQT Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 02 năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 03/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

10/07/2017

Tải về

Biên bản họp HĐQT Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 02 năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 03/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

10/07/2017

Tải về

Nghị quyết của HĐQT Về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC 2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017; Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

17/04/2017

Tải về

Biên bản họp HĐQT Về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC 2017 và Đơn vị Tư vấn niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

17/04/2017

Tải về

Nghị quyết HĐQT Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

03/04/2017

Tải về

Biên bản họp HĐQT số 0304-1/2017/BB/HĐQT-VTSR Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

03/04/2017

Tải về

Nghị quyết HĐQT Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNTR ngày 23/2/2017 Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý I năm 2017.

28/02/2017

Tải về