Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

Công văn số 52/2023/CV-AAV ngày 21/4/2023 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nội dung thông tin công bố: 

  • Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem TẠI ĐÂY
  • Các tài liệu đính kèm Biên bản và Nghị quyết xem TẠI ĐÂY, và TẠI ĐÂY