CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh các dự án thành phần thuộc dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu,...

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh các dự án thành phần thuộc dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

CBTT: Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ...

Công văn về việc Công bố thông tin nhận được Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

CBTT: Quyết định của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Công văn về việc Công bố thông tin nhận được Quyết định của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CBTT Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết CCông ty cổ...

Công văn về việc Công bố thông tin Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết CCông ty cổ phần AAV Group

Công văn Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ 6

Công văn số 145/2022/CV-AAV ngày 09/9/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD-6 đăng ký thay đổi lần thứ 6 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 08/9/2022

CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH (RIÊNG VÀ HỢP NHẤT) BÁN NIÊN NĂM 2022 KÈM CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính; công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính Bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần AAV Group

Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 05/8/2022 nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 05/8/2022 nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

CBTT: Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16

Công văn về việc Công bố thông tin Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ

CBTT: Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của...

Công văn về việc Công bố thông tin nhận được Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AAV