Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thời điểm 28.7.2023 - Phạm Đức Văn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

Báo cáo tình tình quản trị Công ty cổ phần AAV Group 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình tình quản trị Công ty cổ phần AAV Group 6 tháng đầu năm 2023

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công văn về việc Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group ngày 18/7/2023

CBTT Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Công văn về việc Công bố thông tin: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

CBTT về việc hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Công ty cổ phần AAV Group đã Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Công ty cổ phần AAV Group đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV...

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV Trading

Công văn về việc đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Công văn về việc đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023, Công văn Giải trình chênh lệch...

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần AAV Group

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công văn về việc Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023