CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm điểm kinh doanh tại Hà Nội - Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm điểm kinh doanh tại Hà Nội - Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

CBTT thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn chính thức trở thành Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn về việc Công bố thông tin: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn (Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0800280275 nơi cấp Sở Kế toạch và đầu tư tỉnh Hải Dương, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày cấp 08/10/2021) chính thức trở thành Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

CBTT: Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV

Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Công văn số 0612/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của AAV

Công văn số 0412/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin:Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)