Công văn số 0406/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm lần 01 năm 2021

Công văn số 0406-1/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Sơ yếu lý lịch các ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị , Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2022 -2027

Công văn số 2305/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công văn số 2704/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin: Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC Quý I năm 2022 so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công văn số 2704-2/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công văn số 2203/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Báo cáo tài chính riêng năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Công văn số 1003-1/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

Công văn số 1003/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn số 2701/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC Quý IV năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm trước; Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021