CBTT Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

17/04/2023

Công văn số 46/2022/CV-AAV ngày 17/4/2023 của Công ty cổ phần AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Nghị quyết HĐQT ngày 17/4/2023 của Công ty cổ phần AAV Group về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.