CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC  năm 2022...

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC  năm 2022 của Công ty Cổ phần AAV Group

CBTT Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần AAV Group về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần AAV Group về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm...

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CBTT Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4 năm 2022

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần AAV Group

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần AAV Group năm 2022

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần AAV Group năm 2022

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

CBTT Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ...

Công văn về việc Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Văn Chuyên

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu...

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021