Công văn số 0412/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin:Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)

THAY ĐỔI NHÂN SỰ: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐỊA ĐIỂM KINH...

Công văn về việc Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Hà Nội; Thông báo thay đổi nhân sự.

CBTT: Thông báo của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Thông báo số 75/2021/CV-VTSR, ngày 25/11/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

CBTT: Thay đổi tên Công ty con

Công bố thông tin Thay đổi tên Công ty con:Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh đổi tên thành Công ty cổ phần AAV Trading Công ty cổ phần Hồng Hưng đổi tên thành Công ty cổ phần AAV Land

CBTT: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV

Công văn số 7690/UBCK-QLCB, ngày 23/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV.

Thay đổi nhân sự: Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa...

Công văn về việc Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đối với ông Nguyễn Trọng Điều; Thông báo thay đổi nhân sự.

CBTT: Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tồng giám đốc của ông Nguyễn Trọng Điều

Ngày 29/10/2021, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tồng giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc của ông Nguyễn Trọng Điều

Báo cáo tài chính Riêng và hợp nhất Quý III năm 2021; Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch LNSTTNDN tại BCTC Quý III...

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021; Công văn Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC Quý III năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm trước của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc