CBTT: ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công văn về việc Công bố thông tin Công văn đính chính Nghị quyết HĐQT

CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo của Công ty cổ phần AAV Group về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

CBTT: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo số 101/2022/TB-AAV của Công ty cổ phần AAV Group về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021

CBTT: Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV

Công văn về việc Công bố thông tin nhận được công văn số 4639/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV

Công văn số 115/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo của Công ty cổ phần AAV Group về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Công văn số 114/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Công văn số 113/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo hủy bỏ hiêu lực giấy ủy quyền  số 08/GUQVTSR ngày 10/9/2021 và các văn bản ủy quyền khác đối với ông Nguyễn Tuấn Anh; Giấy ủy quyền của ông Phạm Quang Khánh, chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật cho ông Nguyễn Văn Chuyên chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Công văn số 112/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo về việc thay đổi Người liên quan của người nội bộ ông Phan Văn Hải, ông Nguyễn Văn Chuyên

Công văn số 111/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin trên Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại các công ty con.