Công văn số 2704-2/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công văn số 2203/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Báo cáo tài chính riêng năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Công văn số 1003-1/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

Công văn số 1003/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn số 2701/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC Quý IV năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm trước; Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021

Công văn số 2412/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2021

Công văn số 2001/2022/CV-VTSR

Công văn của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022

Công văn số 1401/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ bốn ngày 24/12/2021.

Ngày 28/12/2021, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ bốn ngày 24/12/2021.

Công văn số 1712/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)