Công văn số 115/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo của Công ty cổ phần AAV Group về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Công văn số 114/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Công văn số 113/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo hủy bỏ hiêu lực giấy ủy quyền  số 08/GUQVTSR ngày 10/9/2021 và các văn bản ủy quyền khác đối với ông Nguyễn Tuấn Anh; Giấy ủy quyền của ông Phạm Quang Khánh, chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật cho ông Nguyễn Văn Chuyên chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Công văn số 112/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo về việc thay đổi Người liên quan của người nội bộ ông Phan Văn Hải, ông Nguyễn Văn Chuyên

Công văn số 111/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin trên Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại các công ty con.

Công văn số 110/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ 5 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 05/7/2022

Công văn số 107/2022/CV-AAV

Công ty cổ phần AAV Group trân trọng thông báo việc thay đổi trang thông tin điện tử và địa chỉ email công bố thông tin của Công ty

Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 18/5/2022 để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 18/5/2022 để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công văn số 101/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn số 102/2022/CV-AAV

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty