CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm...

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CBTT Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4 năm 2022

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần AAV Group

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần AAV Group năm 2022

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần AAV Group năm 2022

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

CBTT Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ...

Công văn về việc Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Văn Chuyên

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu...

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021

CBTT về việc báo cáo cổ phiếu AAV tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Công văn về việc Công bố thông tin báo cáo cổ phiếu AAV tăng trần 5 phiên liên tiếp

CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc phát hành bảo lãnh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh...

Công văn số 179/2022/CV-AAV ngày 01/12/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:Nghị quyết số 3011/2022/NQ/HĐQT-AAV ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group Về việc phát hành bảo lãnh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

CBTT Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 3 năm 2022

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 3 năm 2022