CBTT Giấy ủy quyền của ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group ủy quyền cho ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty

31/03/2023

Công văn số 39/2023/CV-AAV ngày 31/3/2023 của Công ty cổ phần AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Giấy ủy quyền số 1001/2023/UQ/AAV ngày 10/01/2023 của ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group ủy quyền cho ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.