CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC  năm 2022 của Công ty Cổ phần AAV Group

30/03/2023

Công văn số 38/2022/CV-AAV ngày 30/3/2023 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần AAV Group.

2. Công văn Giải trình chênh lệch BCTC  năm 2022 của Công ty Cổ phần AAV Group.

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.