CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

16/02/2023

Công văn số 18/2023/CV-AAV ngày 16/02/2023 của Công ty cổ phần AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Nghị quyết HĐQT số 162/2023/NQ/HĐQT-AAV, ngày 16/02/2023 của Công ty cổ phần AAV Group về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.