CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần AAV Group năm 2022

14/01/2023

Công văn số 08/2023/CV-AAV ngày 14/01/2023 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần AAV Group năm 2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.