Công văn số 2709-5/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản Hải Dương - Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ÔNG NGUYỄN THANH HẢI

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu - Công ty con; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh - Công ty con;

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Dương Văn Điệp – Phó Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Minh Xô - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh - Công ty con, Bà Đỗ Thị Thu Hà, chức vụ tại ngày đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu AAV

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Trọng Điều

Ông Nguyễn Trọng Điều - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công văn số 1409-2/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công văn số 1409-1/2021/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin trên cổng thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 13/9/2021 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp

Công văn số 1109/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin: Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền số 2303/UQ-VTSR ngày 23/3/2021 của ông Nguyễn Thanh Hải cho ông Nguyễn Tuấn Anh; Giấy ủy số 08/GUQ-VTSR, ngày 10/9/2021 của ông Phạm Quang Khánh cho ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 10/9/2021

Công văn số 1009-4/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số 1009-3/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017-2021

Công văn số 1009/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền công bố thông tin số 0104-2/GUQ-VTSR, ngày 01/04/2021 đối với ông Phan Văn Hải kể từ ngày 10/9/2021; Giấy ủy quyền công bố thông tin cho ông Phan Văn Hải số 09/2021/GUQ-VTSR, ngày 10/9/2021 cho ông Phan Văn Hải