CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021

09/12/2022

Công văn số 187/2022/CV-AAV ngày 09/12/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Nghị quyết số 912/2022/NQ/HĐQT-AAV ngày 09/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.