CBTT: Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

23/09/2022

Công văn số 152/2022/CV-AAV ngày 23/9/2022 của Công ty cổ phần AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội dung sau:

– Ngày 23/9/2022, Công ty cổ phần AAV Group nhận được Thông báo số 2932/TB-SGDHN ngày 22/9/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.