CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh các dự án thành phần thuộc dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

11/10/2022

Công văn số 160/2022/CV-AAV ngày 11/10/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Nghị quyết số 103/2022/NQ/HĐQT-AAV ngày 10/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group về việc điều chỉnh các dự án thành phần thuộc dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.