CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2022

Công văn số 120/2022/CV-AAV ngày 25/7/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Nghị quyết số 2507/2022/HĐQT-AAV ngày 25/7/2022 của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.