CBTT: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

25/07/2022

Công văn số 121/2022/CV-AAV ngày 25/7/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Thông báo số 101/2022/TB-AAV của Công ty cổ phần AAV Group về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

- Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.