Công văn số 112/2022/CV-AAV

07/07/2022

Công văn số 112/2022/CV-AAV ngày 07/7/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Thông báo số 39/2022/TB/AAV ngày 07/7/2022 về việc thay đổi Người liên quan của người nội bộ ông Phan Văn Hải.

  • Thông báo số 40/2022/TB/AAV ngày 07/7/2022 về việc thay đổi Người liên quan của người nội bộ ông Nguyễn Văn Chuyên.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.