CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

25/07/2022

Công văn số 122/2022/CV-AAV ngày 25/7/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Thông báo số 100/2022/TB-AAV ngày 25/7/2022 của Công ty cổ phần AAV Group về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.