CBTT: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2021

10/08/2022

Công văn số 128/2022/CV-AAV ngày 10/8/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Báo cáo số 102/2022/BC-AAV ngày 10/8/2022 của Công ty cổ phần AAV Group kết quả đợt phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.