CBTT: ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

26/07/2022

Công văn số 124/2022/CV-AAV ngày 26/7/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Công văn số: 123/2022/CV-AAV ngày 26/7/2022 về việc đính chính Nghị quyết HĐQT.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.