CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV...

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV Trading

Công văn về việc đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Công văn về việc đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023, Công văn Giải trình chênh lệch...

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần AAV Group

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công văn về việc Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần AAV Group

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần AAV Group

CBTT Giấy ủy quyền của ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV...

Công văn về việc Công bố thông tin Giấy ủy quyền của ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group ủy quyền cho ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty

CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC  năm 2022...

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC  năm 2022 của Công ty Cổ phần AAV Group

CBTT Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần AAV Group về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần AAV Group về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023