Công văn số 1003/2022/CV-VTSR

10/03/2022

Công văn số 1003/2022/CV-VTSR ngày 10/3/2022 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Nghị quyết số 0903/2022/QĐ/HĐQT-VTSR ngày 09/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.