Công văn số 2704-2/2022/CV-VTSR

27/04/2022

Công văn số 2704-2/2022/CV-VTSR ngày 27/4/2022 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Nghị quyết HĐQT số 2604/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 26/4/2022 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.