Công văn số 2203/2022/CV-VTSR

22/03/2022

Công văn số 2203/2022/CV-VTSR ngày 22/3/2022 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm trước, XEM TẠI ĐÂY
  2. Báo cáo tài chính riêng năm 2021, XEM TẠI ĐÂY
  3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, XEM TẠI ĐÂY