Công văn số 1003-1/2022/CV-VTSR

10/03/2022

Công văn số 1003-1/2022/CV-VTSR ngày 10/3/2022 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Nghị quyết HĐQT số 1003/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 10/3/2022 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.