Công văn số 2412/2022/CV-VTSR

24/01/2022

Công văn số 2412/2022/CV-VTSR ngày 24/01/2022 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.