Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản Hải Dương - Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

27/9/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ...

10/9/2021

Tải về

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xác định rõ tư cách của từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

08/9/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

12/8/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

30/7/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

16/7/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin và trả lương hàng tháng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

01/7/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020

23/6/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020

21/6/2021

Tải về