Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021

11/5/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

06/5/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

04/5/2021

Tải về

AAV: Quyết đinh của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

28/4/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty

27/4/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch hợp đồng mua bán với người nội bộ công ty

16/3/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/03/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05/03/2021

Tải về

AAV: Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

04/02/2021

Tải về