Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm lần 01 năm 2021

04/6/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/5/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/4/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

10/3/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/3/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)

17/12/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của AAV

06/12/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)

04/12/2021

Tải về

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Hà Nội.

01/12/2021

Tải về