Văn bảnNgày ban hànhTải về

Nghị quyết của HĐQT Về việc Tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 04 năm 2017 và cả năm 2017 của từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

08/01/2018

Tải về

Biên bản họp HĐQT Về việc Tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 04 năm 2017 và cả năm 2017 của từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

08/01/2018

Tải về

Nghị quyết HĐQT Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

03/04/2017

Tải về

Biên bản họp HĐQT số 0304-1/2017/BB/HĐQT-VTSR Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

03/04/2017

Tải về

Nghị quyết HĐQT Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNTR ngày 23/2/2017 Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý I năm 2017.

28/02/2017

Tải về

Biên bản họp HĐQT Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNTR ngày 23/2/2017 Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý I năm 2017.

28/02/2017

Tải về