THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

27/11/2021

Ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đăng ký mua 15.000.000 cổ phiếu (Mười năm triệu cổ phiếu). (Xem tại đây)

Ông Lê Sỹ Cường, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đăng ký mua 2.550.000 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm năm mươi ngàn cổ phiếu). (Xem tại đây)

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc của Công ty cổ phần AAV Trading - Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đăng ký mua 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu). (Xem tại đây)

Ông Phạm Đức Văn, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc của Công ty cổ phần AAV Land - Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đăng ký mua 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu). (Xem tại đây)