Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

16/7/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin và trả lương hàng tháng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

01/7/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020

23/6/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020

21/6/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021

11/5/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

06/5/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

04/5/2021

Tải về

AAV: Quyết đinh của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

28/4/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty

27/4/2021

Tải về