Báo cáo tài chính Riêng và hợp nhất Quý III năm 2021; Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch LNSTTNDN tại BCTC Quý III năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm trước

27/10/2021

Công văn số 2710/2021/CV-VTSR ngày 27/10/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC Quý III năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm trước, XEM TẠI ĐÂY
  2. Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021, XEM TẠI ĐÂY
  3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021, XEM TẠI ĐÂY