THAY ĐỔI NHÂN SỰ: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

02/12/2021

Công văn số 0212/2021/CV-VTSR ngày 02/12/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Nghị quyết số 0212-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Hà Nội.
  2. Thông báo thay đổi nhân sự số 84/2021/TB-VTSR ngày 01/12/2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây./