Thay đổi nhân sự: Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đối với ông Nguyễn Trọng Điều

30/10/2021

Công văn số 3010-4/2021/CV-VTSR ngày 30/10/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Quyết định số 3010-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 30/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đối với ông Nguyễn Trọng Điều.
  2. Thông báo thay đổi nhân sự số 3010-3/2021/TB-VTSR ngày 30/10/2021.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây./