Công văn số 1606/2022/CV-VTSR

16/06/2022

Công văn số 1606/2022/CV-VTSR ngày 16/6/2022 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/6/2022, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận được đơn xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

  • Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc của ông Lê Sỹ Cường;
  • Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Dương Văn Điệp.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.