Công văn số 1606-1/2022/CV-VTSR

16/06/2022

Công văn số 1606-1/2022/CV-VTSR ngày 16/6/2022 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nội dung thông tin công bố: 

  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem TẠI ĐÂY
  • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem TẠI ĐÂY
  • Các tài liệu đính kèm Biên bản và Nghị quyết xem TẠI ĐÂY