Công văn số 1208-3/2021/CV-VTSR

12/08/2021

Công văn số 1208-3/2021/CV-VTSR ngày 12/8/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

1. Nghị quyết số 1208-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Thông tin chi tiết vui lòng  xem tại đây

2. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, phiếu biểu quyết và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

3. Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 (ông Nguyễn Thanh Hải, ông Dương Văn Điệp, ông Nguyễn Trọng Điều, ông Nguyễn Sỹ Điều, bà Bùi Thị Bích Vân, bà Đỗ Thị Thu Hà). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.