Công văn số 107/2022/CV-AAV

01/07/2022

Công văn số 107/2022/CV-AAV ngày 01/7/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo Điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần AAV Group trân trọng thông báo việc thay đổi trang thông tin điện tử và địa chỉ email công bố thông tin của Công ty, như sau:

Nội dung

Trước thay đổi

Sau thay đổi

Trang thông tin điện tử (website)

viettienson.com

aavgroup.com.vn

Email công bố thông tin

cbtt@viettienson.com

cbtt@aavgroup.com.vn

          - Thời gian có hiệu lực về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử và địa chỉ email công bố thông tin của Công ty cổ phần AAV Group: 01/7/2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.