Công văn số 101/2022/CV-AAV

18/06/2022

Công văn số 101/2022/CV-AAV ngày 18/6/2022 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.