Công văn số 1009-1/2021/CV-VTSR

10/09/2021

Công văn số 1009-1/2021/CV-VTSR ngày 10/9/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.