Công văn số 0412/2021/CV-VTSR

04/12/2021

Công văn số 0412/2021/CV-VTSR ngày 04/12/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0412-2/2021/QĐ/HĐQT-VTSR, ngày 04/12/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.