Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con).

23/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc ngày 10/9/2021 và Nghị quyết số 0810-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 08/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu. Đến ngày 22/10/2021, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con).

Thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY